Standardbetingelser for nettsider basert på WordPress fra Smart Media AS

1. Avtalen inkluderer:
 • Installasjon av WordPress og Smart Media sin programpakke som ikke er standard
  for WordPress.
 • Oppstartsmøte via telefon/skjermdeling.
 • Opplæring via telefon/skjermdeling.
 • Kvalitetssjekk av nettsiden i ulike nettlesere ved publisering.
 • Oppsett av e-post.
 • Oppsett av Google Analytics og Google Tag Manager.
 • Registrering/flytting av domene/epost.
2. Drift- og supportavtale inkluderer:
 • Et valgfritt domenenavn (.no eller .com)
 • Webhotell
 • Inntil 20 e-postadresser
 • Tekniske oppdateringer av WordPress og utvidelser til WordPress.
 • Brukersupport via telefon (40 00 37 93) og e-post [email protected]
 • Backup av nettsiden
 • Årlig domenesjekk av kontaktinfo til juridisk kontaktperson
3. Nettlesere

Smart Media utvikler nettsider som er tilpasset siste versjon av Chrome, Microsoft Edge,
Firefox og Safari på desktop, nettbrett og mobil. Tilpasninger til andre nettlesere eller eldre
versjoner gjøres mot ekstra kostnad på forespørsel.

4. Server

Smart Media installerer nettsiden på server som er optimalisert for WordPress.

5. Backup

Backup av databasen tas hver natt. Smart Media tar vare på backuper opp til 14 dager
tilbake i tid.

Det er kundens ansvar å varsle Smart Media hvis kunden selv har gjort så store kritiske
endringer som fører til at nettsiden ikke fungerer som levert. Dette må gjøres så raskt som
mulig etter at den kritiske endringen er gjort. Hvis kunden ikke varsler om dette så kan det
føre til at de kritiske endringene ikke kan gjenopprettes, eller at Smart Media blir nødt til å
fakturere for å hente tilbake innholdet.

6. Epost

Smart Media tilbyr to alternativer knyttet til epost:
a) Epost via Domeneshop: Inntil 20 epostadresser med 10 GB lagringsplass pr. epostkonto.
Dette er inkludert i drift- og supportavtalen og er standard epostløsning hvis ikke annet er
avtalt.

b) Epost via G Suite: Ønsket antall epostadresser med 25 GB lagringsplass pr. epostkonto.
Dette medfører ekstra kostnad etter G Suite sine gjeldende priser. G Suite er tidligere
Google Apps.

7. Domene

Kunden skal stå som juridisk eier av domenenavn. Hvis kunden ønsker flere domenenavn
enn det ene som er inkludert koster disse kr 299,- eks. mva per år. Smart Media går
igjennom alle domener en gang pr år og kontrollerer om kontaktperson og firmainformasjon
er riktig ihht Enhetsregisteret. Hvis et domene må skifte eier så koster dette kr 100 eks mva
pr gang.

8. Søkemotoroptimalisering

Smart Media leverer nettsiden etter webstandarder og den er søkemotoroptimalisert på
følgende måte:

 • Søkemotorvennlige URLer
 • Søkemotorvennlige overskrifter (H1, H2, H3)
 • Kunden oversender metadata (søkeord, søkebeskrivelse) som blir lagt inn.
 • Innhold som blir lagt inn på siden blir indeksert av søkemotorer.

Det er kundens ansvar å bruke viktige ord/begrep i teksten som kunden ønsker de
besøkende skal finne siden i søkemotorer på.

9. Indeksering av filer/mediebibliotek i søkemotorer

Alle filer (bilder, dokumenter ol.) som lastes opp på nettsiden vil være tilgjengelig gjennom
direktelinker og søkeresultater i f.eks Google. Dette gjelder også for filer som det linkes til på
passordbeskyttede sider. I tilfeller der enkelte filer ikke skal være tilgjengelig for
offentligheten er kunde juridisk ansvarlig for feilaktig distribusjon.

10. Integrering av eksterne systemer

Ved integrering av tredjeparts-systemer som f.eks bilder fra Instagram tar Smart Media
forbehold om at fremtidige endringer utført av tredjepart kan bryte integrasjonen. I tilfeller der
integrasjonen brytes kan Smart Media fakturere medgått tid hvis kunde ønsker at
integrasjonen skal gjenopprettes.

11. Økonomi

100% av kontrakten blir fakturert ved inngåelse hvis ikke annet er avtalt. Drift- og
supportavtale for første år blir sendt ved publisering. Faktura sendes som pdf på epost eller
EHF.

Honoraret forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt. Etter forfall
påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, samt det til enhver tid gjeldende
purregebyr.

Smart Media AS kan legge på et faktureringsgebyr på alle fakturaer.
Det tas forbehold om eventuelle tillegg i prisen på grunn av endringer i oppdraget.
Dersom oppdraget avbrytes før det er fullført har Smart Media AS krav på avtalt honorar
eller å få dekket utgifter som det avbrutte oppdraget har påført Smart Media AS.

12. Varighet

Varighet av drifts- og supportavtale er løpende og sies opp med en måneds varsel. Drifts -
og supportavtalen faktureres for 12 måneder en gang pr år. For å dekke kostnader som
Smart Media allerede har betalt for så krediteres ikke allerede fakturerte måneder ved
oppsigelse.

Hvis kunden ønsker månedlig fakturering så avtales dette i etterkant. Ved månedlig
fakturering så vil et fakturagebyr påløpe for å dekke opp for økte kostnader.

13. Framdriftsplan

Det vil bli utarbeidet en egen framdriftsplan for prosjektet. Det tas forbehold om at
fremdriftsplanen kan endres hvis omfanget til nettsiden forandres.
Nettsiden anses som levert som bestilt ved publisering, med mindre noe annet er avtalt.

14. Kunden er ansvarlig for innholdet på nettsiden

Kunden er ansvarlig for at innholdet ikke bryter norsk lov eller sedvane. Smart Media AS har
rett til å stenge siden uten varsel dersom siden bryter norsk lov, eller kunden unnlater å
betale faktura. Ved stenging vil personer som oppsøker siden bli overført til en side som
opplyser årsaken til at siden er stengt. Med innhold menes både tekst, bilde, video, lyd og
andre filer.

15. Rettigheter og navngivning

Kunden erverver retten til å bruke publiseringsløsningen når fullt honorar er betalt. Dersom
kunden innstiller sin virksomhet, kommer under gjeldsbehandling eller går konkurs, opphører
retten til å bruke publiseringsløsningen. Dersom avtalen sies opp, opphører retten til å bruke
publiseringsløsningen etter endt avtaletid.

Kunden eier tekst, bilder og annet innhold som kunden har produsert og/eller kjøpt. Ved
oppsigelse av denne avtalen kan kunden ta med sin eiendom til ny leverandør og ny løsning.
Smart Media bistår med å eksportere innhold fra WordPress. Tekst og bilder leveres til
kunde som pakkede filer.

Smart Media har kjøpt/ervervet lisenser på utvidelser som brukes på nettsiden. Hvis det er
ønskelig å fortsette med de samme utvidelsene på ny løsning, må kunden eller ny
leverandør inngå avtale med rettighetshaver for disse lisensene.

Smart Media AS har rett til å bli navngitt på nettsiden på den måte som følger av god skikk
innen bransjen, og kan legge til firmanavn og link til Smart Media AS sin nettside nederst på
kundens nettside.

16. Plikter

Begge parter plikter å bevare taushet om alle forhold omkring oppdraget, og om hverandres
forretnings- og bedriftsmessige forhold.
WordPress er et standard produkt. Det er kundens ansvar å forsikre seg om at WordPress
sine funksjoner oppfyller kundens behov.

17. Utvidelse av løsningen

Kunden kan utvide sin løsning med de funksjoner som finnes på WordPress. Ekstra
funksjonalitet kan også utvikles ved behov. Faktura sendes da særskilt i hvert enkelt tilfelle.

18. Avtaler med tidligere leverandører

Det er kundens ansvar å si opp avtaler med tidligere leverandører.

19. GDPR/personvern

Ved inngåelse av denne avtalen så gir kunden samtykke til:
- at Smart Media kan oppbevare kundeopplysninger også etter at kundeforholdet er avsluttet
så lenge det er relevant.
- at Smart Media kan sende ut nyhetsbrev til kunden med både informasjon fra Smart Media,
bransjerettet informasjon og kritiske systemvarsler.

20. Force majeure

Dersom force majeure mv. gjør at driften helt eller delvis ikke kan gjennomføres eller i
vesentlig grad gjøres vanskelig av hendelser som krig, terrorangrep, brann, naturkatastrofer,
endringer i lover, forskrifter eller andre regler, streik, lockout, blokkade eller øvrige forhold
som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet
er relevant, og for så lang tid forholdet varer.

21. Tvister

Tvister vedrørende forståelsen av denne avtalen avgjøres av norsk rett, med mindre partene
blir enige om noe annet. Partene vedtar Smart Media AS sitt hjemting som eneste verneting.